AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 212 345 zł i dzieli się na 15 212 345 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, które razem dają prawo do 21 642 613 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

  • 3 529 800 akcji serii A ( w tym: 1 607 567 akcji uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZ i 1 922 233 akcje nieuprzywilejowane)
  • 2 000 000 akcji serii B
  • 2 805 425 akcji serii C
  • 1 377 120 akcji serii D
  • 5 500 000 akcji serii F

Podział wg % głosów:

Podział wg % akcji:

Najwięksi akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w głosach na WZ
Hlamata Holdings 7 769 708 14 044 908 51,08% 64,89%
Investors TFI S.A. 1 685 483 1 685 483 11,08% 7,79%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Ipopema TFI S.A. 1 130 491 1 130 491 7,43% 5,22%
Razem: 10 650 412 16 925 612 70,01% 78,21%
Na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie zachodzi domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, obejmującego: Lesława Moritz i Elżbietę Moritz z uwzględnieniem Hlamata Holdings Limited – Limassol, Cypr – jako podmiotu zależnego od Elżbiety Moritz, a także Małgorzatę Moritz i Roberta Jacka Moritz.
Małgorzata Moritz posiada 3 716 akcji ALTA S.A. o wartości nominalnej 1 zł każda stanowiących 0,02% udziału w kapitale zakładowym Emitenta uprawniających do oddania
3 716 głosów na Walnym Zgromadzeniu ALTA S.A. co stanowi 0,02% ogólnej liczby głosów, zaś Robert Jacek Moritz posiada 61 014 akcji Emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda stanowiących 0,4% udziału w kapitale zakładowym ALTA S.A. uprawniających do oddania 61 014 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta co stanowi 0,28% ogólnej liczby głosów.
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij