Wyniki 2011

16.03.2012
    

Ze względu na odpis aktualizujący należność za nieruchomość objętą projektem Modena Park TUP S.A. zakończyła 2011 rok z ponad 10 milionową stratą. Natomiast z działalności operacyjnej firma osiągnęła zysk w wysokości 4 168 tys. zł.

Wynik netto TUP S.A. wyniósł – 10 940 tys. zł, a Grupy  TUP S.A.  – 16 316  tys. zł..
Grupa Kapitałowa osiągnęła pozytywny wynik z przeszacowania aktywów, który wyniósł 17 292 tys. zł. Największy wpływ na wzrost wartości aktywów w 2011r. miała realizacja projektu urbanistycznego dla nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Bażantów poprzez uzyskanie akceptacji lokalnych władz..

Nie wystarczyło to jednak na wypracowanie zysku netto. Największy wpływ na  stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym TUP S.A. oraz skonsolidowanym Grupy Kapitałowej TUP miał odpis aktualizujący należność od grupy Opal Property Developments z Łodzi  za nieruchomość Modena Park. Odpis na dzień  31.12.2011w wysokości 16 391 tys. zł dotyczył IV kwartału 2011r.

W poprzednich okresach sprawozdawczych z uwagi na niepewność co do spłaty wierzytelności przez spółkę Modna Park Zarząd TUP S.A. decydował o następujących odpisach aktualizujących należność: 12 mln zł na dzień 31.12.2010r. oraz 1 450 tys. zł na dzień 30.06.2011r.

Działalność TUP S.A. ukierunkowana jest na inwestycje w przedsięwzięcia, które przy zaangażowaniu kapitałowym oraz aktywnym wsparciu zarządczym będą się dynamicznie rozwijać i otrzymają nową wartość. W tym celu Spółka zaangażowana jest w projekty o zróżnicowanej stopie ryzyka, których część stanowi źródło stabilnych dochodów (nieruchomości komercyjne), ale także realizuje projekty deweloperskie obarczone większym ryzykiem (projekt w Siewierzu, czy Katowicach).

W obecnej sytuacji rynkowej, kiedy w dalszym ciągu na rynku nie można zaobserwować ożywienia w zawieraniu transakcji, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na dużą skalę, widzimy szansę rozwoju we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, władzami miast i gmin – mówi  Robert Jacek Moritz, Prezes Zarządu TUP S.A. Dlatego w Grupie Kapitałowej kontynuowana jest realizacja projektów we współpracy z lokalnymi władzami. Projekt Kino-Centrum Fordon realizowany we współpracy z Miastem Bydgoszcz oraz projekt Eko-miasteczko Siewierz na podstawie Porozumienia Inwestycyjnego z 2010r. z Gminą Siewierz a także Port Jachtowy Nieporęt na terenie należącym do Gminy Nieporęt.

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij