AKCJONARIAT

Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 130 345 zł i dzieli się na 15 130 345 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, które razem dają prawo do 21 560 613 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym:

  • 1 607 567 akcji serii A ( w tym: 1 607 567 akcji uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 głosów na WZ)
  • 13 504 778 akcji serii B
  • 18 000 akcji serii G

Podział wg % głosów:

Podział wg % akcji:

Najwięksi akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale podstawowym Udział w głosach na WZ
Hlamata Holdings 7 769 708 14 044 908 51,35% 65,14%
Robert  Moritz 61  000 61 000 0,40% 0,28%

Hlamata Holdings Ltd (podmiot zależny od Elzboety Moritz)+Państwo Robert i Małgorzata Moritz na podstawie domniemania porozumienia

7 830 708 14 105 908 51,42% 65,12%
Investors TFI S.A. 1 685 483 1 685 483 11,07% 7,78%
 Razem:
menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij