Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

17.11.2020
    

Zarząd spółki Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 oraz art. 22
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) („Ustawa”), niniejszym wzywa wszystkich: (i) akcjonariuszy Spółki posiadających
niezdematerializowane akcje Spółki, wydane w formie dokumentu („Akcje”), (ii) posiadaczy warrantów
subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę w formie dokumentu („Warranty”) – do niezwłocznego ich złożenia w celu
ich dematerializacji.
Akcje i Warranty należy składać w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-688), przy ul. Emilii Plater 18, w dniach
roboczych, w godzinach 10:00 – 16:00
Złożenie dokumentów Akcji i Warrantów odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem.
Jednocześnie Spółka informuje, że:
• od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty Akcji i Warrantów tracą ważność;
• do dnia 1 marca 2026 r. dokumenty Akcji i Warrantów zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie
wykazywania przez akcjonariuszy lub posiadaczy Warrantów wobec Spółki, że przysługują im przedmiotowe
prawa.
Niniejsze wezwanie jest trzecim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

menu

Pliki cookies są używane do prawidłowego działania tej strony. Oznacza to, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji. X Zamknij